Podmienky používania

Článok 1,
Úvodné ustanovenia

1. Predmetom týchto Interných zasielateľských a prepravných podmienok (ďalej len “Podmienky” ) spoločnosti HERMET Trade spol.,s.r.o. , IČO 50151282 (ďalej len „HERMET Trade spol.,s.r.o.“) sú práva a povinnosti HERMET Trade spol.,s.r.o. a zákazníka pri uzatváraní obchodných dohovorov.

2. Spoločnosť HERMET Trade spol.,s.r.o. vystupuje v obchodnom vzťahu so zákazníkom
nasledovne:

a/ pri potvrdzovaní objednávok a poskytovaní cenových ponúk v rámci požiadaviek na danú prepravu

b/ ako žiadateľ o prepravu.

3. Zákazník je v pozícií objednávateľa prepravy alebo prijímateľa objednávky na prepravu.

4. Interné podmienky obsahujú ustanovenia predpisov o cestnej doprave a špedičnej činnosti vzťahujúce sa na zabezpečovanie prepravy tovaru v kontajneroch v rámci kombinovanej prepravy

Preprava sa vykonáva predovšetkým podľa dohôd v prepravnej zmluve podľa Dohovoru medzinárodnej cestnej nákladnej prepravy (CMR), smernice EP a Rady 2002/15 ES a týchto Interných špedičných podmienok v súlade s ostatnými záväznými právnymi predpismi

Článok 2,
Rozsah nákladnej cestnej dopravy a poistenie

1. HERMET Trade spol.,s.r.o. vykonáva a zabezpečuje vnútroštátnu dopravu a medzinárodnú nákladnú dopravu v rámci EU

2. HERMET Trade spol.,s.r.o. vystupuje v obchodno-právnych vzťahoch ako špeditér alebo dopravca

3. Technickú základňu vozového parku pre obchodné vzťahy zabezpečujú vlastné vozidlá, prípadne prepravné kapacity zmluvných partnerov v rámci cestnej prepravy.

4. HERMET Trade spol.,s.r.o.  má uzavretú poistnú zmluvu o zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu. HERMET Trade spol.,s.r.o. zodpovedá za škodu podľa článku 23 ods. 3 Dohovoru CMR.

Článok 3,
Objednávka a cenová ponuka

1. Objednávkou sa rozumie návrh právnickej osoby – zmluvného partnera o preprave tovaru a vykonania prepravy

2. Objednávku je možno uskutočniť písomne alebo elektronickou poštou. Objednávku je nutné písomne potvrdiť.

3. Zmluvný partner zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v objednávke, ako i za pokyny vydané pred a počas prepravy.

4. HERMET Trade spol.,s.r.o.  na základe objednávky vystaví cenovú ponuku v zmysle obdržaných podkladov.

5. Okamihom potvrdenia cenovej ponuky zmluvným partnerom vstupujú obchodný partneri do obchodného vzťahu s HERMET Trade spol.,s.r.o., potvrdením cenovej ponuky zmluvný partner súhlasí s internými obchodnými podmienkami.

9. Zmluvným vzťahom sa účastníci zaväzujú prepraviť zásielku z miesta odoslania do miesta určenia, pričom objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu prepravy v zmysle cenovej ponuky. V prípade nepredpokladaných udalostí sa cena navýši o viac náklady.

Článok 4,
Platobné podmienky

V našom internetovom obchode Vám ponúkame niekoľko možností platby:

1. platba vopred prevodom na účet

2. platba na dobierku pri prevzatí tovaru

1. Tovar môžete uhradiť vopred na základe proforma faktúry. Náš obchodník Vás bude kontaktovať ohľadom potvrdenia objednávky a následne Vám zašle proforma faktúru, ktorú uhradíte v prospech nášho slovenského bankového účtu. Ako náhle bude platba poukázaná v prospech účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 5-tich dní, objednávka bude automaticky stornovaná.

Bankové spojenie: OTP Banka

IBAN: SK89 5200 0000 0000 1748 5323

SWIFT (BIC): kód: OTPVSKBX

 

2. Tovar a dobierečné uhradíte kuriérovi alebo na pošte v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu alebo na poštu.

Článkok 5,
Zmena objednávky o preprave tovaru

1. zmluvný partner môže až do momentu odovzdania zásielky tovaru príjemcovi dodatočne oznámiť dopravcovi:

a/ zásielka má byť vráťená späť do miesta odoslania

b/ zásielka má byť počas prepravy zadržaná na určitý čas

c/ zásielka má byť dopravená na iné miesto určenia

2. V prípade tejto zmeny má spoločnosť HERMET Trade spol.,s.r.o.  právo na náhradu nevyhnutných nákladov spojených so zmenou objednávky

3. HERMET Trade spol.,s.r.o.  môže vykonanie dodatočného pokynu odmietnuť, odročiť, alebo vykonať iným spôsobom ak:

a/ pokyn nie je možné vykonať v čase, keď bol oznámený

b/ jeho vykonanie by odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo zdraviu zodpovedných osôb

c/ dodatočné náklady nie sú uhradené, alebo ich úhrada nie je zabezpečená

 

Článkok 6,
Reklamačný poriadok HERMET Trade spol.,s.r.o.  

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť HERMET Trade spol.,s.r.o. potrebnú  súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je  kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

Dĺžka záruky a záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom vystavenia faktúry.
Záručná doba je 12 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste.

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo). Pre uplatnenie záruky stačí uviesť číslo faktúry. Predloženie faktúry v papierovej forme sa nevyžaduje.
 
Na výslovnou žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.
 
Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.
 
Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný list vždy obsahuje hore uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@hermet.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Uplatnenie reklamácie len písomne! Adresa pre uplatnenie reklamácie – info@hermet.sk

Kupujúci, ktorý je, alebo nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

Výluky:

Porušením informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.         

Záruka sa nevztahuje na chyby, ktoré sú spôsobené nedodržiavaním návodu na obsluhu, ako napr.:

- Výrobok sa dymý, teplo nepodáva – Nie je chyba výrobku. Nesprávný komín, alebo nesprávné napojenie do komína, bez-, alebo

nedostatocný tah komína, kúrenie s použitím materiálov s vyššou výhrevnostou, aká je uvedená v návode, nesprávný výber výkonu.

- Poškodenie vložky ohnového priestoru - ohnové priestory krbov sú vyplnené so šamotmy a s vermeculitou. Poškodenie týchto materiálov

sa môže vzniknút len pri vzniku mechanického zásahu. Pozor: poškodenie vložky ohnového priestoru neovplyvnuje funkcnost

a bezpecnost vaších kachlí.

- Poškodenie skla - teplo sklo nepoškodí, poškodenie sa môže vzniknút len pri fyzickom zásahu (doprava, prirazenie dverí, velmi velké

kúsky paliva atd.)

- Poškodenie roštu a inej castí ohn. priestoru – prepálenie (napr.: kúrenie pri otvorenom dverí popolníka), alebo kúrenie s nedovoleným

materiálov

Záruka sa nevztahuje na poškodenie výrobky pri prírodných katastrofách a pri neodbornej manipulácii s výrobkami aj pri dodávaní

a skladovaní. Ku tomu patrí aj skladovanie na miestach s vysokým obsahom vlhkostí.

V prípade, že neoprávnená osoba prevedie opravárenské práce bez súhlasu výrobcu, záruka stráca platnost. Výnimkou je prípad, ked

majitel prevedie výmenu náhradných súciastok (pri menej nárocnej oprave) dodávaných výrobcom a so súhlasom výrobcu

Ak kupujúci vedel pri kúpe o chybe výrobku a dostal na základe toho zlavu z predajnej ceny, na túto chybu sa nevztahuje záruka.


Článok 7.
Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže HERMET Trade spol.,s.r.o.  alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej stránke www.hermet.sk . Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže HERMET Trade spol.,s.r.o. , alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@hermet.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. 

Nevyhnutne potrebné cookies

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby dostupné prostredníctvom našej webovej stránky a aby ste mohli používať určité funkcie našej webovej stránky. Bez týchto súborov cookie vám nemôžeme poskytnúť určité služby na našom webe.

Sledovacie a výkonnostné cookies

Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií na analýzu prenosu na našom webe a toho, ako návštevníci používajú náš web. Tieto súbory cookie môžu napríklad sledovať napríklad to, koľko času strávite na webových stránkach alebo navštívených stránkach, čo nám pomáha pochopiť, ako môžeme pre vás vylepšiť naše webové stránky. Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto súborov cookie na sledovanie a výkonnosť neidentifikujú žiadneho jednotlivého návštevníka.

Zacielenie a reklamné cookies

Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré by vás mohli pravdepodobne zaujímať na základe vašich zvykov pri prehliadaní. Tieto súbory cookie, ktoré slúžia pre náš obsah a/alebo poskytovateľov reklám, môžu kombinovať informácie zhromaždené z našej webovej stránky s ďalšími informáciami, ktoré nezávisle zhromaždili, týkajúce sa aktivít vášho webového prehliadača v rámci ich siete webových stránok. Ak sa rozhodnete odstrániť alebo zakázať tieto súbory cookie pre zacielenie alebo reklamu, stále sa vám budú zobrazovať reklamy, ktoré však pre vás nemusia byť relevantné.